Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De hierna volgende algemene voorwaarden gelden voor alle afgesloten overeenkomsten. Iedere afwijking hiervan of aanvulling hierop dient schriftelijk door beide partijen te worden bevestigd. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de medecontractant, die niet bindend zijn.

2. Onze prijsoffertes gelden enkel als inlichting en verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging (orderbevestiging). Opmerkingen over onze bevestigingen dienen ons toe te komen binnen de acht dagen om in aanmerking te komen. Er wordt een transportkost ad. 10,00 EUR bij iedere bestelling onder 250,00 EUR ex BTW gerekend, tenzij anders schriftelijk wordt bedongen.

3. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Bijgevolg doet het faillissement van de koper ingevolge artikel 101 Faillissementswet geen afbreuk aan ons recht van terugvordering van de goederen die in het bezit zijn van de koper.

4. De door ons opgegeven leverings-/uitvoeringtermijnen zijn niet bindend en worden slechts als inlichting meegedeeld. Het overschrijden van deze termijnen, door om het even welke oorzaak, kan nooit tot enige schadeloosstelling leiden en kan de medecontractant ook niet van zijn verbintenis bevrijden. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, en dergelijke niet in de mogelijkheid zijn de levering uit te voeren, behouden wij ons het recht voor deze te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

5. In geval van ontbinding van de opdracht door de opdrachtgever is deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 20 % van de waarde van de volledige nog uit te voeren opdracht met een minimum van 250,00 EUR. Wij houden ons het recht voor aan te tonen dat meer schade geleden werd.

6. Wij behouden eveneens het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever.

7. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige en/of telefonisch doorgegeven onderrichtingen. De koper aanvaardt dat het materiaal kan variëren zowel qua structuur, ondergrond als qua kleur, wat mogelijks gevolgen kan hebben voor het eindresultaat. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor kleurverschillen in de materialen.

8. De medecontractant is verplicht de uitgevoerde leveringen na te zien. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten ons steeds schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd toekomen binnen de 8 dagen na het ontvangen van de goederen. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten ons steeds aangetekend en behoorlijk gemotiveerd toekomen binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek. Na afloop van deze termijn wordt de levering als definitief aanzien en worden geen klachten meer aanvaard. Het indienen van een klacht ontslaat de medecontractant in alle geval niet van betaling, zodat de betalingsvoorwaarden dienen gerespecteerd te worden.

9. Protest tegen de factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Alle facturen worden ten laatste betaald op de vervaldag, tenzij anders schriftelijk wordt bedongen. Bij gebreke aan stipte betaling is van rechtswege en dus zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijl intrest verschuldigd gelijk aan 12 % per jaar. In geval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, zonder ernstige reden, wordt na vergeefs ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Alle inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Het uitblijven van de betaling van één factuur brengt het verval mee van betalingsuitstel dat voor andere leveringen eventueel werd toegestaan en maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

10. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit slechte opslag, uit behandeling bij de koper of abnormaal gebruik van de goederen. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is onze aansprakelijkheid voor schade in elk geval beperkt tot de prijs van het contract, met uitsluiting van schadevergoeding.

11. Ingeval de koper tekort komt aan één van zijn verbintenissen, voortspruitend uit onderhavige overeenkomst, o.a. wanbetaling, behouden wij ons het recht voor om onderhavige overeenkomst van rechtswege in het nadeel van de koper als ontbonden te beschouwen en om verdere opdrachten stop te zetten. Het volstaat dat we hiertoe onze uitdrukkelijke wil te kennen geeft o.m. per aangetekende brief. Dit kan geen recht geven tot enig recht op schadevergoeding voor de koper.

12. Elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Belgisch Recht door de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Oudenaarde worden beslecht.